Lt, Sri.Sri.Sri.
Maridevaru Shivayogi
Swamigalu

Thrinethra Mahantha
Shivayogi Swamigalu (President)

Honnappa
(Secretory)

Suresh D.Halbhavi
(Dean)

DV Honnappa
(Manager)

K. Manjula
(SSDC)